ΚΑΛ

Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε τεχνικές και διαχειριστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και επίβλεψη κατασκευής μεγάλων υδραυλικών κατασκευών όπως:

YΠΗΡΕΣΙΕΣ
Φράγματα και παρακείμενες κατασκευές (υπερχειλιστές, σήραγγες και σωλήνες εκτροπής, υδροληψίες)
Μονάδες επεξεργασίας νερού
Δίκτυα ύδρευσης
Δίκτυα αποχέτευσης και ομβρίων

Ο κύκλος σχεδιασμού ακολουθεί μια δυναμική διαδικασία λεπτομερούς σχεδίου, ανάλυσης, μοντελοποίησης, παρουσίασης, ανεξάρτητων σχεδιαστικών ελέγχων και αναθεωρήσεων.